JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

HISTORIE SBORU


Mezi nejvýznamnější a nejstarší spolek v Plané nad Lužnicí jistě patří Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen na ustanovující valné hromadě 28. října 1877. Podnět k jeho vzniku dal řídící učitel Alois Wiedemann, který se touto myšlenkou již dlouho předtím zabýval. Po dohodě s tehdejším starostou Vojtěchem Hejným byla mezi občany Plané zveřejněna výzva, k níž se měli vyjádřit všichni, kteří by měli o tento spolek zájem. Okamžitě se přihlásilo 30 lidí, kteří se chtěli do této práce zapojit a 24 občanů, kteří byli ochotni finančně na spolek přispívat. Do prvního výboru hasičského sboru byli zvoleni: Alois Wiedemann (velitel), Jan Koura (podvelitel), Josef Šedivý (jednatel), Antonín Šedivý (pokladník) a Václav Boháč (správce). Do výboru byli dále zvoleni: Jan Janovský, Josef Šlechta a Josef Suda. Náhradníky byli: Vojtěch Lutovský, Václav Říha a František Bidař. Revizi účtů dostal na starost Karel Veger. Dne 4. února mohl slavnostně vystoupit před veřejností.


Ve svých začátcích sbor vlastnil dřevěnou stříkačku, 30m hadic, 24 košů na vodu, dva střešní žebříky a tři bourací háky. Výzbroj a uniformy byly zakoupeny z příspěvků, do nichž obec darovala 100 zl.


Hned po svém založení měl zdejší hasičský sbor příležitost ukázat své umění, a to když 20. ledna 1879 hořelo ve mlýně Na soukeníku. I když všichni dělali, co mohli, přesto zde tehdy vyhořely stodola, stáje, pila a mlýnice. Další požár byl téhož roku 2. června, kdy chytla chalupa Jana Bartáčka čp. 21 a čp. 20 J. Kozla a Jana Kalce.


Časem se ukázalo, že stávající technika nevyhovuje, a tak v roce 1888 byla z obecních prostředků zakoupena nová sací, čtyřkolová stříkačka a jedna přenosná. K tomu bylo zakoupeno také 100m hadic, vše za 660 zlatých.


V témže roce došlo v hasičském sboru k výměně velitele, stal se jím František Stichenvirth.


Rok 1890 byl pro Planou nad Lužnicí rokem velké povodně. Zaplaveno tehdy bylo celé zákostelí a dolejší část Plané. Lidé se v těchto místech mohli přepravovat pouze na loďkách. A právě v této, pro Plánské tak těžké době, jim byl velkou oporou jejich dobrovolný hasičský sbor. A aby toho nebylo málo, ještě v závěru roku, 28. prosince, navštívil Planou pro změnu zase oheň, jemuž za oběť zcela padl karvínský seník.


V roce 1894 byl za své zásluhy pro Sbor dobrovolných hasičů jmenován čestným členem Čeněk Bílek.


Rok 1896 byl opět rokem, kdy došlo k výměně velitele sboru. Tentokrát se jím stal Josef Šedivý. Jeho náměstkem byl Tomáš Sladký a jednatelem Josef Pícha. Zároveň byla také na valné hromadě založena hasičská knihovna a zřízen odbor pohřební pokladny.


Rok 1897 byl na požáry ve zdejším kraji poměrně četný. 2. července hořelo Na soukeníku, kde shořela stodola mlynáře V. Parmy, 3. září byl oheň v Měšicích a 17. září v mlýně na Koňským. V tomto roce bylo také několik lesních požárů. Nejprve hořelo v lese na Želeči, kde vyhořelo 10 ha mladého lesa a 18. září hořelo na Skobě.


Sbor dobrovolných hasičů v Plané neřešil ale pouze jenom požáry. Jeho členové se hojně zúčastňovali i kulturních událostí v obci. Například 13. června 1898, se zdejší sbor podílel na pálení ohně na Strkově, které se tam konalo u příležitosti stých narozenin Františka Palackého a v Želči se zúčastnil sjezdu, který byl rovněž konán k této významné události.


Rok 1900 byl rokem, kdy ve zdejším hasičském sboru začali klást důraz na odborné vzdělání svých členů v hasičské technice, a tak jich jedenáct bylo na tři neděle posláno na vzdělávací přednášky do Tábora.


V roce 1901, 21. července, byl v Plané nad Lužnicí uskutečněn 14. sjezd táborské župy, jehož se zúčastnilo 47 sborů, zastoupených 486 členy. Součástí sjezdu byla valná hromada, dále různé přednášky zaměřené na hasičskou tematiku. Při příležitosti sjezdu se rovněž uskutečnilo veřejné hasičské cvičení s poplachem. Vše klaplo na výbornou a tak za toto pořadatelství plánský sbor získal pochvalné uznání. Bohužel zdejší hasičský sbor měl také možnost ukázat hned své umění. Nejprve hořelo u Josefa Semráda v čp. 6, poté 14. července v zádušním lese a dále 28. července, týden po slavnostním setkání hasičských sborů, v Měšicích.


Při příležitosti 25. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Plané nad Lužnicí byly 13. září 1903 uděleny některým členům za jejich zásluhy o sbor čestné diplomy. Mezi vyznamenanými byli: Alois Wiedemann, Jan Koura, Vojtěch Hejný a z Prahy Jan Topinka.


Období 1. světové války plánský hasičský sbor velmi poznamenalo. Hned v roce 1914 čtrnáct jeho členů narukovalo na válečné bojiště. Tři z nich byli po šest let drženi v ruském zajetí a Josef Šedivý dokonce podlehl svému zranění, v Munkači zemřel a je tam také pochován. Ani to ale nemohlo zabránit zbývajícím členům plnit své povinnosti – pomáhat ostatním při požárech, zachraňovat jejich životy a majetek. Ve válečných letech museli zasahovat hned několikrát.


roce 1917, 13. června, hořelo v Košicích., 26. června zapálil blesk stáj plánské fary, kde nakonec všechno dobře dopadlo, protože oheň byl hned v zárodku uhašen a 27. až 28. září chytl obecní les. Poslední požár, ještě ve válečném období, který byl zdejším sborem hašen, byl 22. září v Želči. I když válečná léta byla pro všechny obyvatele Plané po stránce materiální hodně krušná, přesto se podařilo hasičskému sboru v roce 1916 uskutečnit malý obchod – stará dřevěná stříkačka byla prodána a za utrženou cenu, po přidání dalších peněz, byla zakoupena nová sací dvoukolová za 1556 K.


A pak již přišel rok 1918 a vznik naší samostatné Československé republiky. Členové sboru se zúčastnili všech oslav, které byly k této příležitosti místními spolky pořádány. Samozřejmě, že nechyběli ani o dva roky později, kdy se v Plané nad Lužnicí konala, v předvečer upálení Mistra Jana Husa, velká slavnosti spojená s lampiónovým průvodem. Ze společenských událostí jmenujme ještě slavnostní divadelní představení k oslavám 50. výročí založení Národního divadla, odhalení pomníku padlým obyvatelům Plané nad Lužnicí v 1. světové válce (na tento pomník přispěl Sbor dobrovolných hasičů v Plané nad Lužnicí částkou 200 korun), oslavy J. A. Komenského. K. H. Borovského, A. Jiráska a T. G. Masaryka.


V roce 1922 provedl Sbor dobrovolných hasičů v Plané nad Lužnicí rekapitulaci své činnosti od doby vzniku a té vyplynulo, že hasičským sborem za tu dobu celkem prošlo 105 členů, z nichž 75 zemřelo, či se přestěhovalo nebo bylo vyloučeno. Za čtyřiačtyřicet let trvání sboru zde působili tři starostové, pět velitelů, devět náměstků, šest jednatelů, pět pokladníků a čtyři správcové nářadí. V roce 1922 měl sbor 30 členů v činné službě a 60 lidí, kteří sboru ochotně finančně přispívali. Je až s podivem, že v tomto roce ještě dva členové sboru patřili mezi původní, zakládající členy. Na valné hromadě v roce 1922 byli do čela hasičského sboru v Plané zvoleni: Josef Pícha (starosta), Antonín Kozel (velitel), Josef Fiala (náměstek), Josef Říha ml. (jednatel) a Josef Drtina (pokladník). Majetek, kterým v tomto roce sbor disponoval, činil 730,16 Kč, k čemuž ještě patřilo 121 knih z jejich knihovny.


Dále se již o práci Sboru dobrovolných hasičů objevují jen sporadické zprávy. Například v obecní kronice je uvedeno, že 16. a 17. 10. 1927 likvidovali místní hasiči požár u Hnojnů, kde byl spálen stoh slámy. Dále 27. 7. 1930 hořelo ve strojovně dílny Josefa Pánka, čímž byly poškozeny stávající stroje, 30. 8. 1930 shořel stoh slámy u statku Václava Smrže, 19. 9. 1930 vypukl požár ve stodole Josefa Hašpla, kde vše shořelo i s doškovou střechou, 25. 12. 1933 byl požár v nové dřevěné vile ing. Šůly na Černé, 31. 12. 1938 hořelo ve skladišti pekaře Vendelína Blažka a 4. 4. 1947 byl požár na bývalém statku Josefa Hašpla.


Časem, v roce 1998 místní hasičský sbor zcela zanikl.Převzato z knihy Planá nad Lužnicí

V roce 2001 byla v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů. Spole na svou obnovu čekal až do roku 2015, kdy byla zahájena činnost.

 

Výstrahy ČHMÚ


Výstrahy!

Hladina a průtok Lužnice v Klenovicích


Výška hladiny a průtok stanici Klenovice

Aktuální radarová data


Aktuální radarová data

OdkazyRadyvnouzi.cz

VarujemeVas.cz